Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Jurisprudentie

Inkomsten uit zwart werk tellen mee bij schadebegroting

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak (HR 12 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:568) bepaald dat bij de begroting van de omvang van schade door verminderd arbeidsvermogen rekening kan worden gehouden met inkomsten uit 'zwart werk'. Dit geldt voor zover het gaat om werkzaamheden waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig is. De uitspraak is relevant voor de praktijk van de schadeafwikkeling.

Feiten van de zaak

De zaak betrof een verweerder met een eenmanszaak die tijdens werkzaamheden voor een basisschool van een ladder was gevallen en daardoor enkelletsel had opgelopen. De stichting waartoe de basisschool behoort, is door de verweerder aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Achmea, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de stichting, heeft de aansprakelijkheid erkend.

In het kader van de schadeafwikkeling is discussie ontstaan over de vraag of bij de begroting van de schade rekening mag worden gehouden met inkomsten uit 'zwart werk' van de verweerder in de periode vóór het ongeval. Achmea c.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat deze inkomsten buiten beschouwing moeten blijven.

Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij de begroting van de omvang van schade door verminderd arbeidsvermogen rekening kan worden gehouden met inkomsten uit 'zwart werk', voor zover het gaat om werkzaamheden waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig is. Het feit dat de benadeelde vóór de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis dergelijke inkomsten had, duidt er volgens de Hoge Raad op dat de benadeelde door arbeid inkomen kon verwerven en zegt iets over het toentertijd bestaande arbeidsvermogen.

De Hoge Raad heeft een beoordelingskader gegeven voor situaties waarin de benadeelde vóór de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis inkomsten had uit 'zwart werk' waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig is:
"(i) beoordeeld moet worden of, en zo ja, in welke omvang de benadeelde in de hypothetische situatie deze werkzaamheden zou hebben verricht, dan wel ter vervanging daarvan andere werkzaamheden zou hebben verricht, en (ii) welk netto-inkomen, na inhouding of afdracht van de verschuldigde belasting en premie, de benadeelde met de hiervoor bedoelde werkzaamheden zou hebben ontvangen."

Betekenis voor de praktijk
De uitspraak van de Hoge Raad is van belang voor de praktijk van de schadeafwikkeling. Bij de begroting van schade wegens verminderd arbeidsvermogen kan onder omstandigheden rekening worden gehouden met inkomsten uit 'zwart werk' van de benadeelde in de periode vóór de aansprakelijkheidvestigende gebeurtenis. Dit kan leiden tot een hogere schadevergoeding voor de benadeelde.

Wel geldt als voorwaarde dat het moet gaan om werkzaamheden waarvan het verrichten als zodanig rechtmatig is. Bovendien rust op de benadeelde de stelplicht en bewijslast ter zake van de inkomsten uit 'zwart werk', al mogen daaraan geen hoge eisen worden gesteld.

Vindplaats uitspraak: 

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl