Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Jurisprudentie

Aansprakelijkheid werkgever bij Burn-out klachten werknemer?

In een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden (19 februari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1200) is een zaak behandeld over de aansprakelijkheid van een werkgever bij psychische klachten van een werknemer, zoals burn-out en depressie. De centrale vraag hierbij was: kan een werkgever aansprakelijk zijn voor de psychische klachten van een werknemer? Deze jurisprudentie geeft meer duidelijkheid over dit vraagstuk.

Feiten en omstandigheden van de zaak

In deze zaak viel een werknemer uit met psychische klachten, waaronder burn-out en depressie. De werknemer stelde dat deze klachten het gevolg waren van de werkomstandigheden en hield de werkgever daarvoor aansprakelijk. De werkgever betwistte deze aansprakelijkheid.

Oordeel van het Hof
Het Hof oordeelde dat een werkgever in principe ook aansprakelijk kan zijn voor psychische klachten van een werknemer. Echter, in dit specifieke geval was het Hof van oordeel dat de werknemer onvoldoende bewijs had geleverd voor het causale verband tussen zijn psychische klachten en de werkomstandigheden.

Hoewel de werknemer stelde dat hij een hoge werkdruk ervaarde, achtte het Hof dit onvoldoende om te concluderen dat de werkdruk ook daadwerkelijk te hoog was of dat de werknemer feitelijk aan een te zware belasting was blootgesteld.

"De gezndheidsklachten waarom het hier gaat zijn burn-out en depressie. Algemeen bekend is dat dergelijke klachten ook voorkomen zonder dat daarbij een relatie met werkomstandigheden bestaat. Ook in dit geval bestaan aanwijzingen voor andere oorzaken die in de privésfeer van [appellant] vallen, zoals kennelijk aanhoudende zorgen over zijn financiële huishouding, persoonlijke aanleg en gezinsomstandigheden."

Arbeidsrechtelijke omkeringsregel niet van toepassing

Het Hof oordeelde verder dat de werknemer geen beroep kon doen op de arbeidsrechtelijke omkeringsregel. Deze regel houdt in dat als een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, de werkgever moet aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. In deze zaak achtte het Hof het verband tussen de gezondheidsschade en de werkomstandigheden te onzeker en te onbepaald om de omkeringsregel toe te passen.

Onvoldoende bewijs in medische rapportages
Ook de door de werknemer overgelegde medische rapportages, waarin werd geconcludeerd dat sprake was van een werkgerelateerde uitval, een ziekmakend arbeidsconflict en een beroepsziekte, boden volgens het Hof onvoldoende aanknopingspunten voor een causaal verband. De rapportages leken slechts gebaseerd te zijn op de anamnese (het verhaal van de patiënt), zonder nader onderzoek naar de feitelijke werksituatie en zonder hoor en wederhoor toe te passen.

Conclusie
Deze uitspraak laat zien dat een werkgever in principe aansprakelijk kan zijn voor psychische klachten, zoals burn-out, van een werknemer. Echter, de werknemer zal wel voldoende bewijs moeten leveren voor het causale verband tussen de psychische klachten en de werkomstandigheden. Enkel een hoge ervaren werkdruk is daarvoor niet genoeg. Ook medische rapportages moeten goed onderbouwd zijn en niet slechts gebaseerd op het verhaal van de werknemer.

Vindplaats uitspraak: Hof Arnhem-Leeuwarden (19 februari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1200)

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl