Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Hoge Raad erkent belang van zwarte inkomsten

De Hoge Raad heeft in een belangrijk arrest bevestigd dat gemiste inkomsten uit zwart werk meegenomen mogen worden bij het bepalen van schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid. Dit is een cruciale uitspraak voor slachtoffers die voorheen zwarte inkomsten genereerden.

In 2000 oordeelde de Hoge Raad al dat zwarte inkomsten meegewogen mogen worden bij het vaststellen van schade. Ondanks deze duidelijke uitspraak, ontstond er in de praktijk opnieuw discussie naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. De Hoge Raad heeft nu echter bevestigd dat de eerdere rechtspraak overeind blijft.

In deze zaak ging het om een ondernemer die naast zijn reguliere, "witte" inkomsten, ook inkomsten had uit niet-geregistreerde werkzaamheden. Na een ongeval op de werkvloer, claimde hij dat ook deze zwarte inkomsten meegenomen moesten worden bij het bepalen van de schadevergoeding. De verzekeraar van de aansprakelijke partij verzette zich hiertegen, maar kreeg ongelijk.

De Hoge Raad oordeelt dat bij het vaststellen van schade door verlies aan arbeidsvermogen, rekening gehouden mag worden met eerdere inkomsten uit zwart werk. Dit duidt immers op het bestaande arbeidsvermogen van het slachtoffer. Wel moet beoordeeld worden of, en in welke mate, het slachtoffer deze werkzaamheden in de hypothetische situatie zonder ongeval zou hebben verricht en welk netto-inkomen daaruit zou zijn voortgevloeid.

Met deze uitspraak maakt de Hoge Raad duidelijk dat het strafbare karakter van zwart werk op zichzelf geen reden is om deze inkomsten buiten beschouwing te laten. Het gaat immers om het daadwerkelijke verlies aan verdienvermogen van het slachtoffer, waar de aansprakelijke partij voor dient op te draaien.

Deze uitspraak is een belangrijke overwinning voor slachtoffers die voorheen deels afhankelijk waren van zwarte inkomsten. Het biedt hen de mogelijkheid om de volledige schade vergoed te krijgen, in lijn met eerdere rechtspraak. Wij hopen dan ook dat hiermee een einde komt aan de discussie rondom deze kwestie in de letselschadepraktijk.

Het arrest kunt u hier teruglezen.

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl