Klachten regeling

Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Privacy verklaring

Onna Letselschade respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Onna Letselschade verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Onna Letselschade verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Onna Letselschade veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens
Onna Letselschade verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het communiceren met u;
 • Het leveren van juridische diensten aan cliënten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals onder andere de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
 • Verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening;
 • De werving en selectie van medewerkers.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Onna Letselschade verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Persoonlijke- en contactinformatie (naam, geboortedatum, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN-nummer, personeelsnummer, enz.);
 • Gegevens over gezondheid (aard van het letsel, medische informatie);
 • Betaalinformatie (factuurinformatie, bankrekeningnummer);
 • Financiële informatie (uw inkomen, uw financiële situatie);
 • Overige informatie (informatie voor zover relevant voor de schadebehandeling);
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Onna Letselschade, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 Grondslag verwerking persoonsgegevens
Onna Letselschade verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • Uitvoering van een opdracht;
 • Wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Onna Letselschade deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere letselschadejurist, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Onna Letselschade, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met correspondentie met de wederpartij of (gerechtelijke) procedures. 

Daarnaast kan Onna Letselschade persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat

Met de derde partij die namens en in opdracht van Onna Letselschade uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Onna Letselschade ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een arbeidsdeskundige, medisch adviseur, accountant, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens
Onna Letselschade hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Onna Letselschade gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Onna Letselschade in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens
Onna Letselschade bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Onna Letselschade aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Onna Letselschade
Haage Hof-Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
info@onnaletselschade.nl 

Teneinde zeker te weten dat we op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen we u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Onna Letselschade neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media
Op de website van Onna Letselschade ( www.onnaletselschade.nl ) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn of Facebook. Onna Letselschade houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies
Teneinde het gebruiksgemak van de website van Onna Letselschade te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Onna Letselschade op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Onna Letselschade maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Onna Letselschade geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Onna Letselschade heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Wijziging privacyverklaring
Onna Letselschade heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Onna Letselschade gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website ( www.onnaletselschade.nl ).

Vragen of opmerkingen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met mw. mr. Z. Hoogendijk of een bericht sturen naar privacy@onnaletselschade.nl

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl