Klachten regeling

Spoedlijn • bel direct

085 - 13 043 93

Algemene Voorwaarden

1) Definities
Onna: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Onna Letselschade B.V., gevestigd te Den Haag aan de Haagse Hof-Parkstraat 83, 2514 JG.
Cliënt: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die met Onna een overeenkomst van opdracht aangaat (opdrachtgever).

2) Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door Onna tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen.

3) Opdrachten gericht aan Onna
Opdrachten, die worden verstrekt aan personen, werkzaam bij Onna, worden uitsluitend gezien als opdrachten aan Onna. Onna sluit de werking van artikel 7:404 BW, alsmede van artikel 7:407 lid 2 BW, uit. Onna neemt bij de uitvoering van haar opdrachten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

4) Inschakeling van derden
Onna is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen. Onna zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren met de cliënt overleg voeren. Onna is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden. Onna is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheids­beperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.

5) Beperking van aansprakelijkheid
Indien zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van Onna dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat krachtens de door Onna afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Onna in verband met de betreffende opdracht aan cliënt in rekening gebrachte bedrag. Alle eventuele aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Onna binnen 1 jaar nadat men bekend is, althans redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop men de aansprakelijkheid baseert.

6) Vrijwaring
De cliënt vrijwaart Onna tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit door Onna voor cliënt verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet op grove schuld van Onna.

7) Honorarium
Voor de uitvoering van een opdracht is het honorarium, vermeerderd met verschotten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren. Het uurtarief wordt periodiek vastgesteld. Onder verschotten worden verstaan uitgaven aan derden, zie punt 4. Voor reiskosten wordt een periodiek vast te stellen kilometervergoeding gehanteerd, naast de reistijd.

8) Declaraties
Periodiek zal op basis van de verrichte werkzaamheden een declaratie worden opgemaakt. De betalingstermijn is twee weken. Indien de gedeclareerde kosten verhaalbaar zijn in het kader van art. 6:96 BW tracht Onna deze kosten te verhalen op de daarvoor aansprakelijke wederpartij, als onderdeel van de totaal voor de cliënt op die partij te verhalen schade. Bij gebreke van (volledige) betaling door een wederpartij, wordt uitstel van betaling aan cliënt verleend, doorgaans tot het moment van beëindiging van de werkzaamheden. Deze termijn kan door Onna schriftelijk worden gewijzigd. Bij gebreke van betaling na het verstrijken van de door Onna schriftelijk meegedeelde termijn, is cliënt in verzuim en is Onna gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Indien Onna invorderingsmaatregelen treft tegen cliënt die in verzuim is komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ten laste van cliënt.

 9) Uitsluitingen
In de volgende gevallen, dit ter beoordeling van Onna, wordt geen juridische bijstand verleend of wordt aangevangen juridische bijstand beëindigd;

  • opdrachtgever/ client is zelf (vrijwel) volledig aansprakelijk;
  • de schade wordt niet door verzekering gedekt of is anderszins niet verhaalbaar;
  • de Nederlandse rechter is niet bevoegd en/ of Nederlands recht is niet van toepassing;
  • door opdrachtgever/ client is onjuiste of onvolledige informatie verstrekt aan de belangenbehartiger en
  • de zaak leent zich naar het oordeel van Onna niet voor juridische bijstand door Onna.

 10) Informatie en geheimhouding

  • Indien en zolang de letselschadeopdracht bij Onna Letselschade in behandeling is, is Opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, de juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen.
  • Onna Letselschade is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever verkrijgt. Onna Letselschade neemt hierbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.
  • De privacyverklaring van Onna Letselschade is te raadplegen via: onna.nl/privacy/.
  • Onna Letselschade kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de waarborging van de gegevensbescherming / privacy van de door de Opdrachtgever via social media communicatie platforms (waaronder bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook) aan Onna Letselschade verstrekte persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever. Uiteraard wordt alle aan Onna Letselschade verstrekte informatie wel onder haar verantwoordelijkheid verwerkt in het (digitale) dossier van Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever social media communicatie platforms gebruikt om informatie aan Onna Letselschade te verstrekken, stemt Opdrachtgever ermee in dat Onna Letselschade ook gebruik maakt van dit soort communicatiemiddelen richting Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft in dat geval zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van diens persoonsgegevens via het gebruikte social media communicatie platform. Onna Letselschade zal het gebruik van social media communicatie platforms zoveel mogelijk beperken tot communicatiemiddel over praktische en procedurele mededelingen over de zaakbehandeling. De social media communicatie platforms zullen door Onna Letselschade in beginsel (tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever) niet gebruikt worden voor het delen van vertrouwelijke gegevens met of over Opdrachtgever.
  • Onna Letselschade is gemachtigd en gerechtigd om alle informatie en gegevens die naar haar oordeel van belang zijn voor een juiste beoordeling van de (letsel)schade (daaronder ook begrepen medische gegevens) door te zenden aan de betreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede de eventueel bij de (letsel)schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen. Verzending van voornoemde informatie en gegevens door Onna Letselschade aan (verzekeraar van) de aansprakelijke partij of andere noodzakelijk betrokkenen bij de (letsel)schaderegeling geschiedt voor risico van Opdrachtgever.

11) Beëindiging
De cliënt kan de overeenkomst van opdracht te allen tijde opzeggen. Artikel 8 is alsdan van toepassing; de cliënt is na schriftelijke aanmaning de niet verhaalde buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Onna kan met cliënt overeenkomen dat Onna in de gelegenheid wordt gesteld te blijven trachten de kosten van de verrichte werkzaamheden te verhalen op de aansprakelijke wederpartij.

 12) Archivering
Door Onna gesloten dossiers worden gedurende 10 jaar bewaard. Daarna zullen het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

 13) Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen cliënt en Onna is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voorvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Werkzaam in:

>Den Haag
> Utrecht
> Groningen
> Maastricht
> Zwolle
> Rotterdam
> Amsterdam
> Zuid-Holland

Contact 

Haagse Hof - Parkstraat 83
2514 JG  DEN HAAG
Nederland

085 13 043 93
info@onnaletselschade.nl
www.onnaletselschade.nl